Before the Last Petals Fall [OOTD]

Wednesday, 25 November 2015


 This year's autumn is as golden as it is emerald, and the grey rainclouds looming over the city have done nothing to subdue its vibrant colours. Roses, still blooming even in November, speckle the landscape with shades of red and pink. Nevertheless, it will soon be time for them, and many other living creatures, to go into their slumber, for night inevitably comes to all, albeit in different forms. This is why I am taking full advantage of the sun's final rays of warmth, as well as bringing Nature's colour palette into my wardrobe (and hair) once more.

☽Ⓣ☾

Тазгодишната есен е също толкова златна, колкото е и изумрудена, и сивите облаци, надвиснали над града, с нищо не са потушили ярките й цветове. А розите, все още цъвтящи, дори през ноември, са опръскали пейзажа в различни нюанси на червеното и розовото. Въпреки това, за тях, както и за много други живи създания, скоро ще настъпи време да се унесат в сън - нощта неизбежно застига всички, макар и под различни форми. Затова се възползвам изцяло от последните топли лъчи на слънцето, и ще внеса цветовата палитра на Природата в гардероба (и косата) си отново.


 If you are like me, and you always feel a marked difference between the cold outside and the heat inside, then short sleeves, warm oversized jackets and hoodies, tights, and knee-high/higher-than-knee socks are an option. Balance your body temperature out by zipping up, down, halfway, or taking your outerwear off entirely. Feel free to add an optional beanie hat when going outside, which I had done along with my hoodie, but let's pretend that the poltergeist who lives inside my computer did not particularly fancy those pictures and... ate them.

☽Ⓣ☾


 Ако сте като мен и усещате значителна разлика между студа навън и топлината вътре, тогава късите ръкави, огромните топли якета и суичъри, чорапогащниците и чорапите до или над коленете са един вариант. Балансът на телесната температура идва от това доколко е закопчан или разкопчан ципа на връхната дреха, и я носите, или сте я свалили. Свободни сте да добавите и едно бийни за навън, каквото бях комбинирала със суичъра си, но нека се престорим, че полтъргайстът, който живее в компютъра ми, не одобри точно тези снимки и... ги изяде.


 As for the legs, never underestimate how warm a thick pair of tights are, and keep in mind that nude tights seeming colder than dark ones is only an illusion. Layer your long socks on top; if you notice them slipping down (which they always do), keep them up with the help of a garter belt. Also, this is a very important point: make sure that your knees are warm at all times. Obviously, make sure that all of you is warm at all times, and do not sacrifice health for style's sake. Still, I cannot put enough stress on how tender your knee and waist areas really are, and how sensitive they are to the cold.

☽Ⓣ☾


 Що се отнася до краката, никога не подценявайте колко топъл може да бъде един дебел чорапогащник и помнете, че чорапогащниците с телесен цвят само изглеждат като да са по-студени от по-тъмните. Върху тях обуйте чифт дълги чорапи; ако усетите, че падат (а те винаги падат), ги задръжде с помощта на жартиери. Също така, това е много важно: бъдете сигурни, че коленета ви са топли през цялото време. Разбира се, като цяло трябва да ви е топло през цялото време и не бива да жертвате здравето си в името на някаква визия. Все пак, не мога да наблегна достатъчно върху това колко нежни са зоните на коленете и кръста и колко са чувствителни към студа.
 Finish the entire look off by adding your favourite warm-toned accessories (where would I be without my chokers and crystals?), drink plenty of warm liquids, and enjoy the rest of this fleeting autumn.

☽Ⓣ☾

 Довършете тоалета като добавите любимите си аксесоари в топлата цветова гама (къде ли бих била без нашийниците и кристалите си?), пийте много топли напитки и се наслаждавайте на остатъка от тази прелитаща есен.First and last photo by/Първа и крайна снимка: Gabriella

Top/Горнище: H&M (secondhand/втора употреба)
Shorts/Къси панталонки: Primark
Shoes/Обувки: Blowfish Malibu
Necklace/Гердан: Luminoire
Choker/ Нашийник: DIY/ръчна изработка

Little Healing Spells VII

Saturday, 7 November 2015
 

1. Turn a mundane activity into a ritual.
 Devote a bit more time to one of the more enjoyable parts of the day that you normally have to rush through. If you like taking hot baths, get your LUSH bath bomb ready, whip up a home made body scrub, light a candle or two, and enjoy your improvised at-home spa treatment. If you are a tea lover, like myself, brew your favourite type of tea, pour it into your favourite mug, and drink it slowly to the sound of your favourite music playing in the background. Complete each phase slowly, and with precision and care.

 Tip: lavender, chamomile and lemon balm are infamous for calming stress and anxiety. 

 1. Превърнете обикновено действие в ритуал
 Отделете малко повече време на някой момент от ежедневието, който всъщност обичате, но някак все трябва да съкратите. Ако обичате горещи вани, пригответе си една бомбичка от LUSH, набързо си направете един домашно изработен скръб за тяло, запалете една-две свещички и се насладете на импровизираната си спа терапия. Ако сте любители на чая, като мен, сварете си любимия ви вид чай, сипете го в любимата ви чашка и го пийте бавно на фона на любимата ви музика. Изпълнете всяка фаза бавно и с прецизност и внимание.

 Съвет: лавандулата, лайката и маточината са известни със способността си да намаляват стреса и тревожността.

2. Clean and de-clutter your room or house
 Three years ago this line would have made me roll my eyes. It took me a while to admit that "artistically chaotic" and "know where everything is" simply do not ring true, and I promise you that devoting a day to cleaning and rearranging every single detail in your living space will leave you feeling so much more refreshed in the long run than having a lazy day in.

2. Изчистете и се отървете от ненужното в къщата или стаята си
 Преди три години, тази реплика щеше да ме накара да извъртя очи. Отне ми време да призная, че „артистично хаотична“ и „аз си знам къде ми е всичко“ просто не звучат достоверно и ви обещавам, че да прекарате един ден в чистене и преподреждане и на най-малките детайли в пространството си за живеене, ще ви накара да се почувствате толкова по-освежени в дългосрочен план, отколкото да мързелувате.

3. Make lists of things
 This could be related to the above point, but it definitely does not have to be. Nor does it have to be a list of physical objects, or of tasks that you need to complete. Write down some of your fondest memories of your friends. Write down all of the creative ideas you have. Write down everything and everyone you are grateful for. Write down every tiny thing that made you smile that day (have you not wondered where my Little Healing Spells came from?). Or just make a shopping list, so long as your take your time with it.

 3. Правете списъци
 Това може да се съчетае с горната точка, но определено не е нужно. Нито пък е нужно да е списък с физически предмети, или задачи, които трябва да изпълните. Избройте някои от най-съкровените ви спомени с приятели. Избройте всичките си творчески идеи. Избройте всичко и всеки, за които сте благодарни. Избройте всяко малко нещо, което ви е накарало да се усмихнете в този ден (не сте ли се питали откъде дойдоха малките ми лечебни магийки?). Или просто си направете списък с неща за пазаруване, стига да отделите време за него.

4. Make a playlist consisting of your favourite songs
 And after that? Play it on repeat until you feel better. I would advise you to try and select calmer songs, but I know that people's music tastes simply do not work that way sometimes. Who knows, maybe speed metal will help you get rid of all that pent-up negative energy. Try and keep the playlist around 10-15 songs long.

 4. Направете си плейлист от любимите ви песни
 И след това? Повтаряйте го отново и отново, докато не се почувствате по-добре. Съветвам ви да се опитате да изберете по-спокойни песни, но знам, че музикалните вкусове на хората понякога просто не действат така. Кой знае, може би малко спейд метъл ще помогне да се освободите от всичката си насъбрана негативна енергия. Опитайте се да направите плейлиста дълъг около 10-15 песни.

5. Download and listen to a book in audio format
 If you have never tried this, I urge you to give it a go. You save space in your bag when you're commuting or travelling. You can enjoy your favourite reads whilst washing the dishes or soaking in the bathtub (refer to point No.1). Yet, probably the biggest advantage listening to a book has to reading it, for me, is that it gives your eyes a break, and it helps you fall asleep faster. I often need hours to fall asleep, and the "just one more chapter" self-delusion is never of any help to me.

 5. Изтеглете си и слушайте книга в аудио формат
 Ако никога не сте пробвали това, силно ви препоръчвам да пробвате. Пестите място в раницата си, докато пътувате на път за работа, или извън града. Наслаждавате се на любимите си четива докато миете чиниите, или се киснете във ваната (обърнете се към стъпка №1). Все пак, най-голямото предимство на това да слушаш книга, вместо да я четеш, за мен, е, че позволява на очите ви да си починат, и помага да заспите по-бързо. Често ми отнема часове да заспя и самоилюзията, че ще прочета „само още една глава“ никога не помага. And, of course, the obligatory clarification: all of these steps are simply my ways of dealing with my bad moods, and they will not necessarily have the same effect on you. If any of you have any rituals or healing spells for when you're feeling stressed or anxious, please feel free to share them in the comments section. I plan to add more lists to this one in the future.

 И, естествено, задължителното пояснение: всички тези стъпки са само моите начини да оправя лошите си настроения и може и да нямат същия ефект върху вас. Ако някои от вас имат някакви ритуали или лечебни магийки за когато се чувствате напрегнати или тревожни, моля, чувствайте се свободни да ги споделите в коментарите. Възнамерявам в бъдеще да правя още списъчета като този.