A (Gap) Year in Travels

Sunday, 28 December 2014
 Before I start, I'd like to say that I hope all of you have had, are having or will have an amazing Christmas, Yule, Yalda, Hanukkah, Bodhi, Newtonmas, Hogswatch, or whatever you choose to celebrate.

 For most of us, New Year is coming up and I wish post titles were optional here, because it's either me lacking originality, or the afternoon coffee I just finished kicking in, but I can not think of a caption that does not make this entry sound like a cheesy recap of 2014, or an excuse for what most parents would call an 'immature decision' (who am I kidding, it's a mixture of both). I'm one of those people who never make New Year's resolutions, and I tend to set my own dates for celebrating my achievements or new beginnings. Hence why, in terms of life events, my 2014 started on the 26th of May, 2013, and ended last October. This was the length of my post-high school gap year.

 A gap year was one of the first and best life choices I have had to make for myself - it gave me time to find a job relevant to my interests (yeah, better resume), I realised what's important to me in life and what I love doing (I'm not known for being very decisive) and it renewed my motivation and urge to learn. But, best of all, I had the opportunity to see many new and familiar places. Since I'm in a long-distance relationship, most of my resources were spent on one particular UK village, but even then, we tried not to stay in one place.

 So, to send the astronomical 2014 off, here's a calendar of some of the highlights of 'my own' year:


☽Ⓣ☾

 Преди да започна, надявам се всеки от вас да си е прекарал, да си прекарва или да си прекара чудесно на Коледа, Юл, Ялда, Ханука, Деня на Просветлението, Нютонмас, Хогсуоч или каквото сте избрали да празнувате.

 За повечето от нас наближава Нова година, а на мен ми се иска заглавията тук да не бяха задължителни, защото или ми липсва оригиналност, или следобедното ми кафе се задейства, но не мога да измисля такова, което да не намеква за банална равносметка н 2014-та, или за оправдание на масово считано от родителите "детинско решение" (кого заблуждавам, по-скоро е комбинация от двете). Аз съм от хората, които не си поставят нови начала на Нова година, а вместо това си избирам дати за отпразнуване на важни решения или събития. Затова, от гледна точка на собствените ми изживявания, моята 2014-та започна на 26-ти Май 2013 и приключи миналия октомври. Толкова продължи едногодишната ми почивка след гимназията.

 Това бе един от първите и най-добри житейски избори, които някога съм правила сама за себе си - даде ми време да открия работа, в която да изпалзвям уменията си (йей, хубаво резюме), осъзнах какво е важно за мен в живота и бих искала да правя с него (не съм от най-решителните хора) и обнови нуждата и мотивацията ми да уча. Но най-много от всичко се насладих на възможността да посетя нови и вече видяни места из Европа. Тъй като съм във връзка от разстояние, повечето ми средства отидоха към пътувания до едно конкретно великобританско селце, но дори тогава се стараехме да не стоим на едно място.

 И така, за да изпратя астрономическата 2014-та година, ето едно "календарче" с някои от ключовите дати от "моята" такава:

Spontaneous trip with my dear friend to Vratsa in June, 2013. It was her first time on a train!
Спонтанно отскочихме до Враца с близка моя приятелка през юни, 2013. За първи път се вози на влак!


Exploring London with my other half in August. It was a weekday and there was a cycling marathon, so we had the city to ourselves.
С половинката ми изследвахме Лондон през август. Беше делничен ден и наблизо се провеждаше маратон с велосипеди, тъй че градът бе изцяло наш.

 
Later that month, I was admiring a sunset in Pomorie.
По-късно през същия месец се любувах на поморийския залез.

Nope, I'm not repeating myself by accident - I just couldn't stay away for long, so we made another trip in October.
Не, не съм се объркала - не можах да стоя надалеч за дълго, тъй че пак се върнахме през октомври.


And fast-forward to the final picture of 2013, when we spent New Year's eve on a rooftop in the middle of Sofia. I'm cheating - it's not travel for me, but it was for mi amore.
И скачам до последната снимка от 2013-та, когато прекарахме Нова година на един покрив в центъра на София. Малко мамя - това не бе пътуване за мен, а за ми аморе.

Exploring Amsterdam on my own in February - it definitely shone brighter than when I first saw it.
Разучаваща Амстердам самичка през февруари - определено сияеше по-ярко от първото ми посещение.

Me and a friend really wanted to sit on the Iron Throne from Game of Thrones, so we chased it across the country to Veliko Tarnovo in April.
Аз и моя приятелка много искахме да седнем върху Железния трон от Игра на Тронове, тъй че го догонихме до Велико Търново през Април.

And a bit after that, mine and my other half's favourite bands were on a tour, so we thought we should pop over to Paris to see them. As you do.
И малко по-късно, моята любима група и тази на половинката ми бяха на турне заедно, та решихме да отскочим до Париж за да ги видим. Случва се.

Some of you are probably familiar with the rest of it, but anyway - back to Pomorie in July, this time with mi amore again. Even if it's just me in the photo (all of the others were already uploaded).
Някои от вас вероятно знаят какво следва, но все пак - обратно към Поморие през юли, този път заедно с амор. Нищо, че съм сама на снимката (всички други вече са качени).

And finally...
И накрая...

In August, my love introduced me to Wales, his home country, for the first time. And I fell in love.
През август амор ми представи Уелс, родината си, за първи път. И се влюбих.

Have a wonderful time this New Year, and I hope 2015 is unforgettable in all the best ways possible.
Прекарайте си чудесно на Нова година и дано вашата 2015-та е незабравима по най-добрия начин.

No comments:

Post a Comment