Sunshine, Daisies, Butter, Mellow... [Varna, Bulgaria]

Thursday, 14 August 2014


 Early in the morning, after saying goodbye to my three house elves of destruction (read: a cat and two rabbits), I left the crowded city with a bag full of CD's, a head full of flowers and the promise of "an unexpected meeting". The last bit was served alongside my cappuccino at a gas station and I strongly hoped it would come true.
 Travel is a physical need for me and I'm a terribly lucky girl for being able to satisfy it as often as I do.

☽Ⓣ☾

Рано сутринта, след като си взех довиждане с трите ми домашни духчета на унищожението (разбирайте, два заека и една котка), напуснах шумния град заедно с чанта пълна с музика, главица пълна с цветчета и обещание за "неочаквана среща". Последното бе сервирано заедно с капучиното ми на една бензиностанция и силно се надявах да се сбъдне.
 Пътуването е физическа необходимост за мен и съм ужасна късметлийка задето мога да я задоволявам толкова често.
 So, where did the white rabbit run off to this time? Why, back to the sea to dance with the mock turtle beneath this month's super moon. Oh, will you, won't you, will you, won't you, won't you join the dance? There's no gold to be found at the end of the moonlit path (well, not literal gold, at least), but the water is warm and, if you lose yourself long and deep enough, you might reach the rising red sun. At least, I did.
 I have a special place in my heart for photos of the sky, sunrises and sunsets in particular. I know it doesn't really take much skill to balance some reds, blues and yellows, but it feels nice.


☽Ⓣ☾

 Та, накъде хукна белият заек този път? Ами, обратно към морето за да потанцува с лигавата костенурка под тазмесечната супер луна. Щеш, не щеш ли, щеш, не щеш ли да играеш тоя танц? Няма да намерим злато накрая на лунната пътека (не и в буквалния му смисъл, поне), но водата е топла и ако се загубите достатъчно надълбоко и задълго, може и да достигнете до изгряващо червено слънце. Поне аз така направих.
 В сърцето си тая специално място за снимки на небето, по-конкретно - за изгреви и залези. Не се изисква много умение да балансираш малко червени, сини и жълти цветове, но усещането е приятно.  During my late night and early morning swims, I was watched over by two stone guardians. Elevated above the water and sand, they gazed lovingly at their unborn child, but surveying their surroundings through the corners of their eyes. For a moment I wondered if they were merely stuck inside a time wound, waiting until it heals so they can come back to life when the world most needs magic. Well, a white rabbit aspiring to be a dragon rider can dream...


☽Ⓣ☾

 По време на късните и на ранните ми бани в морето бях надзиравана от два каменни пазителя. Издигнати над водата и пясъка, те съзерцаваха нероденото си дете, но през ъгълчетата на очите си наблюдаваха и околността. За момент се зачудих дали те не са заседнали във времева рана, чакащи тя да зарасне за да се съживят когато на света най-много му трябва магия. Е, един бял заек с амбиции да стане ездач на дракони може да мечтае...


  When I wasn't swimming outside, I spent my time in the hotel room, cuddled beneath cotton sheets and insomnia. No living creature kept me company there, only phantoms beckoned to the shadows. I could tell they were the ghosts of flowers, because the room smelled of them even though they'd long been replaced by cheap plastic imitations. I've never liked fake flowers because my mother never liked fake flowers.


☽Ⓣ☾

 Времето, през което не плувах, прекарах в хотелската стая, сгушена заедно с памучните завивки и инсомнията. Нямаше живи създания, които да ми правят компания. Само фантоми ме приканваха към сенките. Досетих се, че това са духовете на цветя - стаята миришеше на тях, макар отдавна да са били заменени с евтини пластмасови имитации. Никога не съм харесвала изкуствени цветя защото майка ми никога не е харесвала изкуствени цветя.


 The final day was mostly spent reading in the car on the way back home, but before that - a little detour to a city eighty miles away, for a meetup with two friends. After some initial chaos and confusion, I only got to see one of them, unfortunately, but it was still a surprise (I guess 'fortune coffees' know their thing). Two smiles I hadn't seen until then joined us and I'm already anticipating the next time I see these lovely sea creatures.

☽Ⓣ☾

 Последният отмина предимно в четене в колата на път за вкъщи, но преди това - малко отклонение до град на сто двадесет и осем километра. Причината бе среща с двама мои приятели, но след известна доза хаос и объркване, успях да видя само един от тях. Все пак си беше изненада (явно онова късметче си е знаело работата). Две нови за мен усмивки се присъединиха към нас и отсега нямам търпение да се видя отново с всички тези прекрасни морски създания.


 So, what is the recipe to the perfect roadtrip finale? A good playlist for the ride back. Here you'll find a 'short' YouTube playlist highlighting some of my all-time travel favourites, ranging from old school rock and newer, more energetic rock tracks, to indie and honest summer hits. And yes, my taste in music is both terrible and excellent, depending on where you stand.

☽Ⓣ☾

 Та, каква е рецептата за перфектния завършек на всяко пътуване? Прекрасен подбор от песни за пътя обратно. Тук ще откриете "кратък" списък с някои от любимците ми за изпът, простиращи се от старомоден рок и модерен такъв за висока скорост, до инди музика и откровени летни хитове. И да, вкусът ми за музика е едновременно отвратителен и прекрасен, в зависимост от гледната точка.


5 comments:

 1. AAwwwwwwwwwwwwwh, I love this!

  ReplyDelete
 2. So, what is the recipe to the perfect roadtrip finale?
  Well i will have to disagree about your suggestion as the best finale for anything is eating a pizza together ;)
  P.S. I am not sorry for my gluttony, i just consider eating something with someone as a means of connecting :P

  ReplyDelete
  Replies
  1. The fault in your version of a perfect finale is that I don't like pizza. x)

   Delete
 3. Invalid argument. ERROR - ERROR. no one can do that. It is ..... idk it is illegal or it should be . EVERYONE HAS TO BE IN LOVE WITH PIZZA :P

  ReplyDelete